Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring Mandala Kunst Op Maat


Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden en diensten van Helma Laanen (cursusleidster)
 • Door het betalen van de factuur/cursus/workshop verklaar je akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 • Aanmelden bij voorkeur via e-mail of contactformulier van de website.
 • Na schriftelijke aanmelding ontvang je een bevestigingsmail en wordt je, op volgorde van aanmelding, op de deelnemerslijst geplaatst.
 • Een cursus gaat alleen van start als er minimaal 6 deelnemers zijn. (in Roosendaal), een workshop bij 4 deelnemers
 • Het maximaal aantal deelnemers voor een cursus/workshop is 10
 • Zijn er meer aanmeldingen dan word je op een reservelijst geplaatst en ontvang je hiervan bericht. Mocht er een plaats vrijkomen dan ontvang je hierover bericht en kun je indien gewenst alsnog deelnemen. Mocht er geen plaats vrijkomen dan blijf je op de reservelijst staan voor de eerstvolgende cursus en ben je verzekerd van een plaats.
 • Mocht de cursus geen doorgang vinden als gevolg van te weinig aanmeldingen dan ontvang je hierover bericht.
 • Een aantal weken voor aanvang van de cursus ontvang je het verzoek om het cursusgeld te betalen.
 • Het geld moet vóór aanvang van de cursus/workshop zijn voldaan anders is deelname niet mogelijk, tenzij anders met de cursusleidster is overeengekomen.
 • Het cursusgeld is exclusief  basismaterialen, koffie en thee. 
 • De prijs van een workshop is inclusief gebruik van materialen.
 • Onder basismateriaal wordt verstaan: A4 tekenblok (vanaf GII en hoger 30 x 30 tekenblok), passer, liniaal, gradenboog, potlood, gum, puntenslijper, kleurpotloden. Mochten er gedurende de cursus nog andere materialen nodig zijn dan worden deze kosteloos verstrekt. Het is niet nodig om dure materialen aan te schaffen.
 • Wanneer je een les niet kunt volgen wordt het op prijs gesteld als je dit even laat weten. Is het kort voor aanvang van de les dan graag even een sms/telefoontje/whatsapp zodat niet een hele groep voor niets zit te wachten.
 • Een gemiste les wordt per e-mail toegestuurd. Vragen over deze les kun je altijd stellen via telefonisch contact, e-mail, Whatsapp of aan het einde van de volgende les. Inhalen bij een andere groep is meestal niet mogelijk.
 • Mocht een geplande les onverhoopt geen doorgang kunnen vinden dan schuift de einddatum van de cursus 1 of 2 weken op.
 • Mocht een cursist(e) voortijdig met de cursus stoppen dan blijft de betalingsverplichting bestaan.
 • Mocht een cursist(e)wegens ernstige omstandigheden/gezondheidsklachten de cursus voortijdig moeten stoppen dan kan in overleg een deel van het cursusgeld worden teruggestort.
 • Mocht de cursusleidster door onverwachte omstandigheden de cursus niet kunnen starten of de cursus niet af kunnen maken, dan wordt het geld van alle niet afgenomen lessen terug gestort.
 • Cursisten nemen vrijwillig deel aan cursussen en workshops. De cursusleidster kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor: schade aan kleding of andere persoonlijke schade voortvloeiende uit gegeven cursussen, workshops of individuele sessies of schade aan eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen noch voor eventuele schade veroorzaakt door cursist(e)/deelnemer.

Losse workshops:

 • Mocht je een losse workshop hebben afgesproken en mocht deze geen doorgang kunnen vinden door afwezigheid van de cursusleidster dan wordt er in overleg een nieuwe datum ingepland of je geld wordt teruggestort.Een losse workshop kan kosteloos geannuleerd worden tot 2 dagen voor aanvang van de workshop, daarna blijft voor 50% de betalingsverplichting bestaan. 


Privacy Verklaring

 Mandala Kunst Op Maat in Roosendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mandala Kunst Op Maat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type   persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mandala Kunst Op Maat is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door Mandala Kunst Op Maat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over cursussen/workshops en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mandala Kunst Op Maat de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres gegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Mandala Kunst Op Maat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de cursusovereenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief- abonnees worden door Mandala Kunst Op Maat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding voor de Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mandala Kunst Op Maat de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Mandala Kunst Op Maat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men is aangemeld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan een derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij Spirit in Roosendaal voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en u eventueel op de hoogte te houden
 • over een cursus waarvoor u zich hebt opgegeven en deze door onverwachte omstandigheden geen doorgang kan vinden.

Spirit krijgt alleen de volgende gegevens:

 • Naam, E-mail adres en telefoonnummer

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. Met Spirit maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons mij schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk  enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Mandala Kunst Op Maat  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;
 • Spirit is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Mandala Kunst Op Maat

Bandeliersberg 83

4707 SH Roosendaal

mandalakunstopmaat@gmail.com

Website (s) Mandala Kunst Op Maat

 •  mandala Kunst Op Maat maakt gebruikt van Google Analytics cookies om de websiteprestaties te kunnen verbeteren. Er is een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten, gegevens delen is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies 
 • De nieuwe website van Mandala Kunst Op Maat: www.mandalakunstopmaat.nl,  is gebouwd met de Sitebuilder van Versio (Bahasite)

Op de hulppagina van Sitebuilder kunt u vinden welke cookies er door de Sitebuilder precies gebruikt worden: https://sitebuilder.readme.io/docs/cookies-and-published-websites